Meddelande till andelsägare i specialplaceringsfonder förvaltade av GRIT Fondbolag Ab 30.5.2023

30.5.2023

Uppdateringar i stadgarna för specialplaceringsfonder förvaltade av GRIT Fondbolag Ab

GRIT Fondbolags styrelse har beslutat att ändra stadgarna för följande specialplaceringsfonder som förvaltas av fondbolaget:

 • Accunia Alpha Credit Fund – Specialplaceringsfond
 • AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond
 • Specialplaceringsfond Aristoi Minoa
 • B10 Alternative Income ll Specialplaceringsfond
 • B10 Sustainable Farmland Specialplaceringsfond
 • Coeus Invest GRIT Specialplaceringsfond
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom
 • Forea Aktiestrategi – Specialplaceringsfond
 • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
 • Estlander & Partners Tailhedge Specialplaceringsfond
 • GRIT SLS Specialplaceringsfond
 • Redeye High Quality Specialplaceringsfond
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII
 • Visio Siilo Specialplaceringsfond
 • WIP Technology Fund Specialplaceringsfond
 • WIP Water Fund Specialplaceringsfond

Ovanstående specialplaceringsfonders stadgar har uppdaterats med förtydligande om vilka kostnader som debiteras ur fondens medel, frångående av publicering av halvårsrapporter, frångående av periodisering av eventuella upplupna bankkontoräntor vid beräkningen av fondandelarnas värde samt förtydligande om fondbolagets möjlighet att för fondens räkning uppta kredit i temporärt syfte för likviditetshantering och placeringsverksamhet.

Följande specialplaceringsfonds stadgar uppdateras med ett uttryckligt omnämnande om att aktiefokuserade ETF:er inkluderas i definitionen på en aktierelaterad investering i beskrivningen av fondens investeringsstrategi:

 • Forea Aktiestrategi – Specialplaceringsfond

I följande specialplaceringsfonds stadgar uppdateras definitionen på vad som utgör fondens likvida medel. Tidigare har enbart fondens investeringar beaktas vid uppfyllandet av likviditetskravet. Efter uppdateringen beaktas även kontanta medel vid uppfyllandet minimikravet på likvida medel.

 • B10 Sustainable Farmland Specialplaceringsfond

Följande fonders stadgar justeras med avseende på hur de kan placera sina tillgångar i penningmarknadsinstrument:

 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom
 • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
 • Estlander & Partners Tailhedge Specialplaceringsfond
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII

Stadgeändringarna avses träda i kraft 30.6.2023 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab eller Portföljförvaltaren.

GRIT Fondbolag Ab
Styrelsen