Meddelande till andelsägare i Redeye High Quality Specialplaceringsfond 17.3.2021

17.3.2021

Ändring av stadgarna i Redeye High Quality Specialplaceringsfond

Bästa investerare

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna för Redeye High Quality Specialplaceringsfond. Fondens stadgar har justerats med följande:  

  • Fondens riskspridning har preciserats
  • Fondens placeringsbegränsningar har justerats och preciserats i fråga om värdepapper, motpartsexponering vid inlåningar samt underliggande tillgångar, motpartskrav och säkerhetsvärde vid derivathandel
  • Möjligheten till att tillfälligt avvika från fondbestämmelserna har justerats

De ändrade stadgarna träder ikraft 19.4.2021 och finns tillgängliga hos fondbolaget. Enligt fondens stadgar, § 16, har en fondandelsägare rätt att begära inlösen av fondandelar vid ändring av stadgarna i vissa situationer. Ändringen av stadgarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna, men andelsägarna ges ännu möjlighet att lösa in andelar 31.3.2021 genom att lämnar in en fullständig inlösenorder i enlighet med stadgarna senast 24.3.2021.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

 

GRIT Fondbolag Ab

Styrelsen