Meddelande till fondandelsägare i AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond 6.5.2024

Uppdatering av fondens faktablad
Bästa investerare,

GRIT Fondbolag Ab har tillsammans med Asia Growth Capital Management AB, portföljförvaltare för AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond, beslutat att ändra faktabladet för fonden.

Asia Growth Capital Management AB har för avsikt att utöka fondens geografiska fokus genom att i framtiden även placera fondens medel i bolag i Japan. Därtill har man identifierat en rad nyare branscher som man bedömer har potential för hög tillväxt på lång sikt, och i vilka man avser investera fondens medel framöver. Justeringarna i placeringsinriktningen gör att målsättningen i fondens placeringsverksamhet i framtiden har ett starkare fokus på tillväxt snarare än värderingar  och utdelningar.

Fondens faktablad har justerats för att tillgodose justeringarna i fondens placeringsinriktning ovan, och finns tillgängligt på GRIT Fondbolag Ab:s hemsida samt på begäran av GRIT Fondbolag Ab eller Asia Growth Capital Management AB.

Justeringarna föranleder ingen uppdatering av fondens stadgar eller prospekt, och föranleder heller inga åtgärder av fondandelsägarna.

Det uppdaterade faktabladet avses träda i kraft 31.5.2024.

Tilläggsuppgifter ges av Asia Growth Capital Management AB.

 

GRIT Fondbolag Ab & Asia Growth Capital Management AB