Meddelande till andelsägare i Estlander & Partners specialplaceringsfonder

5.2.2020
Precisering av stadgarna i Estlander & Partners Freedom och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom och Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies med anledning av fondlagstiftningen som trädde ikraft 1.3.2019.

Ändringarna är följande:
· andelsägarstämman slopas:

· bestämmelserna om fullmäktige slopas;

· användningen av andelsbevis slopas;

· inkluderar en möjlighet för fondbolaget at begränsa inlösen i fonden i likviditetshanteringssyfte och i syfte att skydda mindre andelsägare fördela inlösen på flera inlösendagar, om antalet inlösen under en enskild inlösendag överstiger 20 % av fondens värde; och

·  Inkluderar en möjlighet för fondbolaget att ensidigt lösa in fondandelar i särskilda situationer, t.ex. andelsägaren inte tillhandahåller eller uppdaterar uppgifter som krävs för fondbolagets lagstadgade skyldigheter, eller om andelsägaren flyttar utomlands och detta orsakar ytterligare administrativa och oskäliga skyldigheter för fondbolaget.

Därtill har stadgarna uppdaterats med tekniska och språkliga justeringar som inte i sig inverkar på innehållet i stadgarna.

De ändrade stadgarna träder ikraft 6.3.2020 och finns tillgängliga hos fondbolaget. Ändringen av stadgarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

GRIT Fondbolag Ab
Styrelsen